Các vị Phật trong chú Đại Bi – 84 vị Bồ Tát hiển linh cứu khổ cứu nạn

 
là một thần chú Phật giáo dài 84 dòng của Phật giáo Đại Thừa, được coi là câu thần chú phổ biến thứ 2, chỉ đứng sau Om Mani Padme Hum.

Kinh Đại Bi thể hiện lòng từ bi vô lượng của chư Phật và Bồ Tát dành cho chúng sinh, tịnh hóa nghiệp xấu, thanh lọc, chữa lành và bảo vệ. Theo quan điểm tâm linh, với tấm lòng từ bi vĩ đại của Bồ Tát, tụng niệm thần chú Đại Bi có thể giảm bớt những đau khổ và khó khăn mà chúng sinh đang phải chịu đựng. 

 
Mỗi 1 câu trong bài chú 84 dòng này lại tượng trưng cho hình ảnh một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần do Đức Quán Âm Bồ Tát hóa thân. Vậy các vị Phật trong chú Đại Bi là những ai, có công năng gì to lớn?
 

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da

 
Con xin đem hết thân, tâm, tính mạng của mình quy y và kính lễ Tam Bảo vô tận vô biển trong khắp 10 phương suốt cả 3 đời.

cac vi phat trong chu dai bi (1)
Bổn thân Quan Âm Bồ Tát hóa hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng cầu Bồ Tát cảm ứng

2. Nam mô a rị da

 
Con xin nương tựa, kính lễ các bậc Thánh giả, rời xa những ác pháp bất thiện.

cac vi phat trong chu dai bi (2)
Quan Âm hóa hiện tướng tay bưng Như Ý Pháp Luân. Hành giả y giáo phụng hành.

3. Bà lô yết đế thước bát ra da 

 
quán chiếu quán sát khắp nơi, thấu suốt nỗi đau khổ của chúng sinh để cứu nhân độ thế.

cac vi phat trong chu dai bi (3)
Quán Âm hóa hiện tướng Quán Tự Tại trì bát. Hành giả quán tưởng khiến chúng sanh được trường thọ.
  

4. Bồ đề tát đỏa bà da

 
Bồ Tát mang thiên binh thiên tướng tới cứu chúng sinh thoát khỏi kiếp khổ nạn, giác ngộ chúng sinh thoát khỏi chốn u minh.

cac vi phat trong chu dai bi (4)
Quan Âm hiện thân Bất Không Quyên Sách Bồ Tát tự giác giác tha, phổ độ chúng sanh.

5. Ma ha tát đỏa bà ha

 
Con xin đê đầu đảnh lễ các vị Bồ Tát đã mạnh mẽ tự giác ngộ, giải thoát cho mình và nguyện phát tâm bồ đề trước chư vị Bồ Tát.

cac vi phat trong chu dai bi (5)
Quan Âm hiện tướng tụng chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát.
 

6. Ma ha ca lô ni ca da

 
Con xin cúi đầu đảnh lễ thần chú Đại Bi.

cac vi phat trong chu dai bi (6)
Quan Âm hóa hiện tướng Mã Minh Bồ Tát tự giác giác tha, tự đô tự tha.
 

7. Án

 
Án là thần chú tổng hợp 10 pháp môn vi diệu, có năng lực mạnh mẽ khiến ác quỷ, ác thần đều phải cung kính chấp trì, thể hiện sức mạnh giáo hóa với muôn loài. 

cac vi phat trong chu dai bi (7)
Quan Âm hóa hiện tướng các Thần Quỷ Vương chắp tay tụng chú. Chư Phật quán tưởng chữ Án thành chánh giác.

8. Tát bàn ra phạt duệ

 
Tự Tại Thế Tôn tức sẽ đến hộ pháp, bảo vệ.

cac vi phat trong chu dai bi (8)
Quan Âm hóa hiện tướng Tứ Đại Thiên Vương dùng lục độ hoá độ chúng ma.

9. Số đát na đát tả

 
Thỉnh cầu, ngưỡng nguyện đến lực gia trì của Tam Bảo, tập hợp chúng quỷ thần tới để răn dạy bằng chánh pháp.

cac vi phat trong chu dai bi (9)
Quan Âm hóa hiện tướng Bộ Lạc Tứ Đại Thiên Vương khiến cải ác theo thiện.

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a lị da

 
Vô lượng vô biên chư Bồ Tát, hết thảy Thiên Long bát bộ đều phải đảnh lễ sự vô ngã của các vị thánh giả.

cac vi phat trong chu dai bi (10)
Quan Âm hiện tướng Long Thọ Bồ Tát hộ trì người tu hành, hàng phục tất cả ma oán.

11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà

 
Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện phát tâm từ bi.

cac vi phat trong chu dai bi (11)
Quan Âm hiện tướng Phật Viên Mãn báo Thân Lô Xá Na rộng độ vô lượng chúng sanh.

12. Nam mô na ra cẩn trì

 
Con xin cúi đầu kính cẩn hành lễ với sự bảo hộ thiện ái của chúng Bồ Tát.

cac vi phat trong chu dai bi (12)
Quan Âm hiện tướng Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ chúng sanh an lạc.

13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế

 
Ánh sáng của tâm lực chiếu rọi khắp nơi, lan tỏa trong không gian vô cùng, thời gian vô tận, cảm hóa chúng sinh.

cac vi phat trong chu dai bi (13)
Quán Âm hiện tướng Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành giả xa lìa loài ác thú.
 

14. Tát bà a tha đậu du bằng

 
Tâm bình đẳng, vô lo vô nghĩ, xuất phát điểm của chúng sinh như nhau, đối với nhau bằng sự hòa ái.

cac vi phat trong chu dai bi (14)
Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Cam Lộ Vương tay cầm cành dương, tay cầm bình ngọc cam lộ độ chúng sanh.

15. A thệ dựng

 
Không có pháp nào có thể so sánh với pháp này, ca ngợi .

cac vi phat trong chu dai bi (15)
Quán Âm hiện tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần sát bốn phương khuyến thiện ngừng ác.

16. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già

 
Đại thân tâm Bồ Tát, Đại Sĩ, Thế Tôn.

cac vi phat trong chu dai bi (16)
Quán Âm hiện tướng Thần Vương Bà Già Bà Đế độ chúng sanh có duyên.

17. Ma phạt đạt đậu

 
Kính lạy chư Bồ Tát mở lòng từ bi cứu rỗi chúng sinh, xin các Ngài là Thần ở cõi trời và là bạn ở trần gian của chúng con để hộ trì cho mọi thiện pháp đều được thành tựu.

cac vi phat trong chu dai bi (17)
Quan Âm hiện tướng Quân Tra Lợi Bồ Tát mặt có ba con mắt cảm hóa ác nhơn hướng thiện.

18. Đát điệt tha – án – thủ ấn

 
Khai mở con mắt trí tuệ để khiến quỷ thần đều phải kính sợ, xa rời ác nghiệp.

cac vi phat trong chu dai bi (18)
Quán Âm hiện tướng A La Hán thuyết pháp độ chúng sanh.

19. A bà lô hê

 
Quán Thế Âm Bồ Tát dùng trí tuệ để quán sát mọi âm thanh trên thế gian.

cac vi phat trong chu dai bi (19)
Quan Âm hiện tướng Quan Âm Bồ Tát từ bi vô lượng cứu khổ ban vui.

20. Lô ca đế

 
Thế tôn, hợp với câu trên thành A bà lô hê Lô ca đế – Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát dùng trí tuệ để quán sát âm thanh ở thế gian, cảm nhận tiếng kêu than cầu xin cứu khổ cứu nạn của chúng sinh trước những khổ nạn không thể vượt qua.

cac vi phat trong chu dai bi (20)
Quan Âm hiện tướng Đại Phạm Thiên Vương ở trong mười phương thế giới độ thoát chúng sanh.

21. Ca ra đế

 
Người có tấm lòng từ bi rộng lớn có thể cứu giúp chúng sinh khỏi đau khổ bi ai, giúp cho chúng sinh phát tâm bồ đề, phát nguyện làm những việc thiện để tu tập tựu thành Phật quả.

cac vi phat trong chu dai bi (21)
Quan Âm hiện tướng Đế Thần ở trong mười phương thế giới thường cứu chúng sanh.

  

22. Di hê rị

 
Nguyện nương theo lời dạy dỗ, giáo hóa của Quán Thế Âm Bồ Tát để thực sự tu trì.

cac vi phat trong chu dai bi (22)
Quan Âm hóa hiện tướng Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh độ chúng sanh.

23. Ma ha bồ đề tát đoả

 
Chư vị Bồ Tát công đức viên mãn, phát tâm bồ đề tất vun trồng thành hạnh lành. 

cac vi phat trong chu dai bi (23)
Quan Âm dùng tâm nguyện thanh tịnh, từ bi vô ngã cảm ứng độ người chân thật tu hành.

24. Tát bà tát bà

 
Hành trì ấn pháp có sức mạnh to lớn, mang đến an lạc thái hòa cho tất cả chúng sinh.

cac vi phat trong chu dai bi (24)
Quan Âm hiện thân Bồ Tát Hương Tích điều phục năm phương chúng quỷ theo hầu cứu giúp chúng sanh.

25. Ma ra ma ra

 
Thuận duyên tu hành sẽ làm tăng trưởng phước huệ, mọi việc đều suôn sẻ, tốt lành như ý.

cac vi phat trong chu dai bi (25)
Quan Âm hiện Bạch Y Bồ Tát tay mặt cầm Như Ý, tay trái dắt đồng tử khiến chúng sanh được trường thọ.

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

 
Lời không cần nói rõ ra cũng đạt tới cảnh giới vi diệu.
  

cac vi phat trong chu dai bi (26)
Quan Âm hiện tướng Phật A Di Đà khiến chúng sanh khi hết thân nầy đồng sanh Cực Lạc quốc.
 

27. Cu lô cu lô yết mông

 
Chú Đại Bi vô cùng màu nhiệm, có sức mạnh to lớn, không có giới hạn, công đức vô lượng.

cac vi phat trong chu dai bi (27)
 

28. Độ lô độ lô, phạt già ra đế

 
Tu tập hành trì có thể giúp chúng sinh vượt qua biển khổ sinh tử, giải thoát chính mình khỏi kiếp luân hồi, trí tuệ sáng suốt, chứng nhập bản thể thanh tịnh, thế nhập Niết Bàn.

cac vi phat trong chu dai bi (28)
Quan Âm hóa thân Bồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binh Khổng Tước Vương hàng phục các ma oán.

29. Ma ha phạt già da đế 

 
Pháp đạo là chân lý vượt lên trên tất cả mọi sự thù thắng trên đời.

cac vi phat trong chu dai bi (29)
Quan Âm hóa hiện Đại Lực Thiên Tướng tay cầm Bảo Xử hộ trì chúng sanh, tinh tấn tu hành.

30. Đà la đà la

 
rưới nước cam lồ, cứu độ chúng sinh khỏi tam đồ lục đạo, tâm lượng chúng sinh.

cac vi phat trong chu dai bi (30)
Quan Âm hiện tướng trượng phu tu khổ hạnh khiến chúng sanh phá trừ ngã chấp pháp chấp.

31. Địa lỵ ni 

 
Tịnh diệt, diệt hết mọi ác niệm, trở về tâm thuần khiết.

cac vi phat trong chu dai bi (31)
Quan Âm hiện tướng Sư Tử Vương xét nghiệm người tụng chú khiến chúng sanh tiêu trừ tai họa.

32. Thất phật ra da

 
Hướng ánh sáng vào bên trong con người để soi sáng tâm tưởng, biết rõ lòng mình.

cac vi phat trong chu dai bi (32)
Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Thích Lịch tay cầm Kim Xử hàng phục các ma và quyến thuộc của chúng.

33. Giá ra giá ra

 
Mệnh lệnh thúc giục khắp cõi chư thiên, thiện thần, yêu ma quỷ quái đều tuân theo pháp lệnh. 

cac vi phat trong chu dai bi (33)
 Quan Âm hiện thân Bồ tát Tồi Toái tay cầm Kim Luân hóa độ oán ma điều phục tùng.

34. Ma ma phạt ma la

 
Con đường theo đúng đạo tư hành sẽ đạt được thành tựu, có được công đức.

cac vi phat trong chu dai bi (34)
Quan Âm hiện thân Đại Hàng Ma Kim Cang tay cầm Kim Luân hộ trì chúng sanh đắt đại cát tường.

35. Mục đế lệ

 
Quán Thế Âm Bồ Tát giải thoát chúng sinh khỏi khổ nạn, bệnh tật và những điều bất như ý.

cac vi phat trong chu dai bi (35)
Quán Âm hiện tướng chư Phật, Bồ Tát chắp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành giả phụng trì chứng đắt Phật quả.

36. Y hê y hê

 
Tự nguyện tuân theo giáo hóa, mở rộng tâm hồn để hưởng thụ giáo lý.

cac vi phat trong chu dai bi (36)
Quan Âm hiện thân Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng.

37. Thất na thất na

 
Đại trí tuệ như ánh dương sáng chói rực rỡ, đưa chúng sinh thoát khỏi chốn vô minh tăm tối.

cac vi phat trong chu dai bi (37)
 Quán Âm hiện thân Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi chư Thiên, không gây tai hại nhân gian.

38. A ra sam Phật ra xá lợi

 
Cỗ xe đại Pháp của Phật luân chuyển, truyền giáo lý Phật pháp tới khắp chúng sinh, viên mãn đời đời, công đức vô lượng còn lưu lại.

cac vi phat trong chu dai bi (38)
 Quan Âm hiện tướng tay cầm khiên, tay cầm cung tên kính tụng thần chú đắc pháp tự tại.

39. Phạt sa phạt sâm

 
Hoan hỉ giảng, hoan hỉ nói, hoan hỉ nghe, lúc nào cũng giữ tâm hoan hỉ.

cac vi phat trong chu dai bi (39)
Quan Âm hiện thân Kim Khôi Đại Tướng cầm linh thuận thời giáo hóa độ chúng sanh.

40. Phật ra xá da

 
Tâm giác ngộ giáo lý trở nên cao quý, sáng suốt hơn.

cac vi phat trong chu dai bi (40)
Quan Âm hiện tướng Phật A Di Đà, chúng sanh tưởng niệm thì hiện tiền tương lai sẽ thấy Phật.

Với những câu chú Đại bi còn lại, bạn đọc vui lòng xem chi tiết ở bài viết:

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Trả lời