Chú Đại Bi tiếng Việt có video hướng dẫn cụ thể

 

1. Lời Chú Đại Bi tiếng Việt

 là một trong những thần chú phổ biến, được nhiều phật tử dùng để trì niệm hàng ngày để cầu mong thoát khỏi khổ nạn, tiêu trừ tai ách, hướng tới cuộc sống an nhiên, tự tại. 

Dưới đây là chi tiết những câu thần chú trong Kinh Chú Đại Bi tiếng Việt:

Chu dai bi tieng Viet de doc de hoc thuoc
 

 

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).
 
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
 
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
 
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
 
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
 
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.
 
Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.
 
Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha.
Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.
 
Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha.
 
Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. 
 
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
 
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
 
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)
 

2. Video Kinh Chú Đại Bi tiếng Việt dễ học thuộc

 
Trước khi tiến hành tụng niệm Chú Đại Bi tiếng Việt, mỗi phật tử nên tham khảo cách  để việc niệm thần chú đạt hiệu quả nhất. 
 
Tác giả:

Sàn Gỗ Công Nghiệp

Trả lời